Referat af bestyrelsesmøde 26. august 2020 kl. 11-14

Møde dato:
Onsdag, 26. august 2020 – 11:00
Referent:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde
Referat godkendt.

2. Orientering fra formanden

Circumcisio: Bestyrelsen drøfter den aktuelle situation, hvor anæstesilægen har trukket sig fra arbejdsgruppen nedsat af Styrelsen for Patientsikkerhed. Overordnet er vi enige i, at man ved operation af drengebørn skal sikre sufficient bedøvelse og smertebehandling. Da vores faglige kollegaer med viden omkring dette punkt har trukket sig fra arbejdsgruppen, mener vi, at vi bør gøre det samme. Det meddeles Yazan Rawashdeh med henblik på at orientere arbejdsgruppen om dette. Dette gælder både de circumcisio, der udføres på medicinsk indikation samt rituelle.

Urologiuge – 21-25. september 2020: EAU har planlagt en urologi uge i omtalte dage. Vi bør brainstorme med henblik på at lave noget ”hype” omkring dette, eksempelvis bruge det netværk, som vi allerede har. LL + MB tager kontakt til nogen, med henblik på at se om man kan få lavet interview og artikler i Dagens Medicin eller andre medier, da vi får flere urologiske patienter på grund af den stigende alder. Der skal laves en mailtråd omkring dette med henblik på at få dette arbejde iværksat.

IMGAINE: Der er lavet et udkast til en leder i EAU Focus. Denne leder har været rundsendt til bestyrelsen, og vi har godkendt lederen.

DaProCa: Helle Hvarness har meddelt DUS og DaProCa om, at hun udtræder på grund af personlige årsager. Bestyrelsen har takket Helle for den store indsats, som Helle har udført i dette arbejde. Da det drejer sig om en med interesse for palliation, er det således DaProCa, som skal henvende sig til selskab for palliation, med henblik på at de udpeger en til dette vigtige arbejde.

Efterårsmøde: Se senere.

Overlæge Lotte Sander har forespurgt bestyrelsen, om vi kan give en liste over mailadresser og urologer til en videnskabelig undersøgelse. Bestyrelsen mente ikke at kunne udlevere mailliste.

Pro.Medicin ønsker ny forfatter med henblik på afsnittene Erektiv dysfunktion og Ejakulationsforstyrrelser. LL overtager dette.

LVS har kontaktet selskabet med henblik på om der er nogle kandidater, som vi kan indstille til Marie og August Krogh-prisen 2021. Dette punkt tages op til næste bestyrelsesmøde.
Ansvarlig: Lars Lund

3. Planlægning af efterårsmøde

Gennemgang af mangler ved efterårsmøde er:

Få de sidste sponsorater på plads, idet der mangler 15.000 kr. til benign symposium og 60.000 kr. til cancersymposium. LL har kontakt med MSD med henblik på cancer penis symposiet og vil forsøge at få symposiet dækket ind her. Ligeledes er der kontakt til MLS med henblik på at sponsorere den sidste del til det benigne symposium.

Herefter er efterårsprogrammet fuldstændig klart og kan gå online med henblik synlighed på hjemmesiden. For at sikre at der er opbakning til mødet i forhold til den aktuelle Covid-19 situation, vil bestyrelsen indenfor kort tid udsende mail til landets urologiske ledende overlæger og spørge til deres syn på sagen.

Ansvarlig: Hele bestyrelsen
4. Udpegning til SST’s arbejdsgruppe vedr. revision af pakkeforløb for prostatakræft

Vi gennemgår det kommissorium, der er udsendt af Sundhedsstyrelsen med henblik på revision af pakkeforløbene ved prostatakræft. Dansk Urologisk Selskab har forespurgt vil forespørge professor Andreas Røder om at deltage og fået et positivt svar.

Ansvarlig: Lars Lund

5. Eventuelt
Danehoffet blev aflyst. Der er kommet en regning, idet aflysningen var for sent på ca. 90.000 kr. til DSB. Firmaerne har indvilget i at betale dette beløb. Lægeforeningen har stadigvæk pengene indbetalt af afdelinger, dels for den uddannelsesansvarlige overlæge og dels den uddannelsessøgende. Vi er enige om, at det må være nemt for lægeforeningen at returnere disse penge til de pågældende afdelinger.

Vi taler om at lave et kort Skype-møde i bestyrelsen om 14 dage for at diskutere efterårsmødet i detaljer på baggrund af de mails, der er sendt til de ledende overlæger.

referat_af_dus_bestyrelsemoede_26._august_2020.pdf