Referat af bestyrelsesmøde 16. juni 2020 kl. 10-12, Skype-møde

Møde dato:
Tirsdag, 16. juni 2020 – 10:00
Referent:

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

I forhold til den nye specialeplan planlægges gennemgang af benign nyrekirurgi, kræft i nyren og prostatakræft over 3 møder i efteråret. DUS har forsøgt at få en fuld gennemgang af specialeplanen. og Sundhedsstyrelsen vil se på det, når aktuelle møderække er afsluttet. Det er aftalt, at DUS kort skal beskrive, hvilke områder der ønskes behandlet. DUS har påpeget, at der er så mange punkter, f.eks. inkontinens og sakral nervemodulation, at det vil være mest fornuftigt at gennemgå det hele. Bestyrelsen vil i efteråret konkret beskrive områderne til Sundhedsstyrelsen. Vi vil forsøge at få binyrekirurgi med i denne omgang.

SST efterlyser DUS repræsentation i forbindelse med opdatering af NKR vedr. rehabilitering indenfor prostatacancer. Mads Hvid Poulsen fra Odense var med i den første udgave af retningslinjen og har indvilliget i at repræsentere DUS i den nye arbejdsgruppe.
2. Orientering fra formanden

Der har været høring omkring et nyt fellowship for pædiatriske urologer. DUS har ikke haft kommentarer, idet der var kvalificerede danske pædiatriske urologer med i arbejdet.

Ligeledes har der været høring omkring et fellowship i seksualmedicin, hvor DUS har indsendt kommentarer i forhold til krav til kompetencer indenfor behandling af mandlig seksuel dysfunktion.

Hjemmesiden er opdateret i forhold til bl.a. medlemmer, udvalg og inspektorer. Det gentages at hjemmesiden fungerer som informationsside med bl.a. nyheder fra DUS og bestyrelsesreferater.

 

3. Planlægning af efterårsmøde

Mødet er fastlagt til 27.-28. november på Hesselet. Der arbejdes fortsat på sponsorater og invitation af foredragsholdere før det endelige program foreligger. Mødets indhold diskuteres og et offentligt tilgængeligt program forventes at foreligge inden august. Som vanligt tilstræbes balance mellem benign og malign urologi. Abstracts kan indsendes til fra 1. september til og med 20. oktober. Formular vil komme på hjemmesiden.

Aktion: Invitation af foredragsholdere og henvendelse til sponsorer. Færdiggørelse af   program.
Ansvarlig: Hele bestyrelsen

 

4. IMAGINE Research Project

IMAGINE er EAUs projekt omkring kortlægning af, hvordan foreningens guidelines bruges i de enkelte lande i Europa. DUS vil være repræsenteret ved Ulla Joensen, Michael Borre og Lars Lund. Der er endnu ikke indkaldt til møde.

Aktion: Der rykkes for mødeindkaldelse.
​Ansvarlig: Lars Lund

 

5. Henvendelse fra DSAK vedr. vasektomi

DUS har modtaget en forespørgsel fra DSAK om. hvorvidt vasektomi kan være en risikofaktor for prostatakræft. I litteraturen kan det konstateres, at enkelte studier, her iblandt et nyt dansk epidemiologisk studie, har antydet en øget risiko for prostatakræft mere end ti år efter vasektomi. Dog har flere case-control studier de senere år ikke kunnet vise en sådan sammenhæng, selv hvor observationstiden var mere end 25 år. Derfor vurderes det yderst tvivlsomt hvorvidt der reelt er en sammenhæng mellem vasektomi og prostatacancer.

Aktion: Der sendes svar til DSAK
Ansvarlig: Eva formulerer et brev med ovennævnte svar med bestyrelsen som afsender

 

6. Eventuelt

Der er et privat MR-center til udredning af prostatacancer under opbygning i Region Syddanmark. I lighed med DAPROCA er det bestyrelsens holdning, at cancerudredning i Danmark skal udbydes i offentligt regi. Bestyrelsen er særligt bekymret over tiltaget, idet det vurderes, at det vil trække ressourcer fra implementeringen af MR i prostatacancer diagnostik i offentligt regi og tage styringen af screening og tidlig opsporing af prostatacancer ud af hænderne på myndigheder og eksperter herunder SST og DAPROCA. SST og regionsdirektører er informeret om tiltaget samt om DUS’ holdning til dette.

Den nye nationale behandlingsretningslinje (NKR) for mandlig LUTS er publiceret, og bestyrelsen undrer sig over flere aspekter ved disse. Som det væsentligste anbefales 5-alfa-reduktase-hæmmere ikke længere. Baggrunden synes at være, at der alene er set på ændringer i symptom-score-skemaer indenfor en relativ kort tidsramme, hvilket bestyrelsen ikke betragter som hensigtsmæssigt, idet væsentlige outcomes som udvikling af urinretention og progression til kirurgi er udeladt. Der er rettet henvendelse til DUS’ repræsentanter i udvalget.

referat_af_dus_bestyrelsesmoede_16_juni_2020.pdf