Referat af bestyrelsesmøde 16. december 2015 i København

Møde dato:
Onsdag, 16. december 2015 – 13:45
 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt.
 2. Kodegruppen: Der har I forbindelse med revidering af kodebogen været en del ekstra arbejde, hvorfor 1. reservelæge Thomas Halphen er blevet tilknyttet gruppen. Der er i den sammenhæng kommet forespørgsel til DUS om kørselsgodtgørelse, hvilket efterleves. Fremadrettet skal bestyrelsen kontaktes, hvis der ønskes udvidelse af en arbejdsgruppe under DUS.
 3. Drøftelse af rollen som formand/næstformand for bestyrelsen i et moderniseret DUS: Formand og næstformand er på valg til foråret. Her vil bestyrelsen gerne gennemføre nogle ændringer, så DUS kommer til at fremstå stærkere og mere tidssvarende se pkt. 4.
 4. Forslag til vedtægtsændringer: ​a)Ændring af bestyrelsens sammensætning. Der foreslås en bestyrelse bestående af 7 personer, hvor der sigtes mod flg. repræsentation (hvoraf én person vil kunne repræsentere flere områder/poster): Formand, næstformand, medlem fra YDU, medlem fra uddannelsesudvalg, akademisk sekretær, kasser, repræsentant for hhv. benign urologi og uroonkologi og yngre læge i hoveduddannelse.b) Ændre så formand og næstformand sidder i bestyrelsen 2 år i stedet for 3 år.

  c) Ændre på krav for antal deltagere ved generalforsamling i forbindelse med vedtægtsændring, da der er kommet så mange medlemmer af DUS, at det ikke er realistisk at blive et beslutningsdygtigt antal deltagere.

  Hvis der til generalforsamlingen til foråret ikke er tilstrækkelig antal deltagere til at gennemføre vedtægtsændring, varsler bestyrelsen ekstraordinær generalforsamling samme dag umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

 5. Forårsmøde 2016 er planlagt til fredag den 8. april i Herlev.
 6. E-kursus den 7. april.
 7. Der er kommet anmodning om medlemskab fra Andrea Krug, Anders Frey, Marie Schmidt Erikson, som alle bydes hjertelig velkommen.
 8. Eventuelt:

Fremadrettet vil referat af bestyrelsesmøde kunne findes på www.urologi.dk

Næste bestyrelsesmøde:
-1. februar 2016 i Odense
-3. marts 2016 i Odense
-8. april 2016 – DUS generalforsamling og forårsmøde i Herlev -Deadline for abstracts 1. marts, 2016.